Договірне право

В житті людини часто трапляються ситуації в яких є необхідність оформити виникнення певних правовідносин договором. Для бізнесу ж договори є невід’ємною частиною щоденної діяльності.

Так, договором/угодою/правочином є домовленість двох або більше сторін з метою виникнення, зміни чи припинення цивільних прав та обов’язків.

Головним нормативно-правовим актом, що регулює укладення, зміну та припинення договору є глава 53 книги 5 Цивільного кодексу України. Закон встановлює свободу договору та заборону примусу до укладення будь-яких договорів.

Зміст

Згорнути Розгорнути
  1. Етапи укладення договору
  2. Форми, у яких укладається правочин
  3. Види договорів
  4. Найбільша кількість звернень по супроводу укладання договорів
  5. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Етапи укладення договору

Укладення договору має свої етапи, які можуть проходити як усно так і у письмовій формі:

Всі стадії не є обов’язковими головними є оферта і акцепт.

Оферта буває і публічною, наприклад рекламні оголошення, які адресовані не конкретній особі, а невизначеному колу осіб.

Акцептом є відповідь особи, яка погоджується на укладення договору при наступних умовах:

Акцепт виражається найчастіше письмово, що важливо — згода на укладення договору виражатися мовчанням не може, воля особи має бути виражена.

Деякі угоди є укладеними з моменту отримання відповіді про прийняття пропозиції, але це у тому випадку, якщо законом не вимагається нотаріальне посвідчення договору або його державна реєстрація.

Для деяких видів угод погодження всіх умов необхідним є щоб одна з сторін передала іншій майно, чи вчинила дії, саме з цього моменту вони вважаються укладеними (реальні договори). Зазвичай, це засвідчується певними документами, наприклад актом прийому-передання, складськими документами, розпискою та іншими документами.

Форми, у яких укладається правочин

Угода може укладатись усно чи письмово.

Усно зазвичай вчиняються договори, які виконуються повністю у момент їх укладення, окрім тих договорів, котрі мають бути нотаріально посвідчені або підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також ті договори, для яких недотримання письмової форми матиме наслідком недійсність договору.

Є договори, для яких законом прямо встановлена письмова форма. Якщо ж закон не встановлює конкретних вимог щодо форми угоди сторони можуть обрати її форму самостійно.

Таким чином, при підписанні договору незайвою буде консультація юриста.

Види договорів

Публічний договір — це договір за яким сторона (підприємець) публічно взяла на себе зобов’язання виконати ту чи іншу дію у зв’язку із зверненням. Особа, яка озвучила свою пропозицію публічно не може відмовитись від укладання публічного договору.

Попередній договір — це договір, який зобов’язує сторони укласти протягом певного періоду основний договір. Варто зазначити, що сторона, яка ухиляється від укладання договору може понести відповідальність, якщо такі положення визначені у договорі.

Господарський договір — це договір між суб’єктами господарювання (різкої форми власності) щодо здійснення діяльності. Особливість, що спори за такими договорами підсудні господарським судам (третейським) на відміну від інших видів договорів.

Найбільша кількість звернень по супроводу укладання договорів

  1. Договори про нерозголошення (NDA)
  2. Договори оренди нерухомого майна
  3. Договори франчайзингу
  4. Форвардні/інвестиційні договори
  5. Договори купівлі-продажу

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Що таке договір?

Договір розглядається як зобов’язальне правовідношення, яке виникає внаслідок укладення договору (хоча ще є переддоговірні та постдоговірні відносини).

Чому складання договорів слід довірити адвокату?

Формування договору вимагає глибинних знань у законодавстві та галузі в якій буде укладено таку угоду. Отже, лише особи з юридичною освітою можуть всебічно оглянути весь спектр необхідних питань та сформувати угоду.

Чим небезпечне укладання договору за шаблоном з інтернету?

Неможливо передбачити всі ризики, але більшість безкоштовних догорів є неповними та лише шкодять відносинам між сторонами.

Чи всі бажання Клієнта можуть бути передбачені в договорі?

В переважній більшості так, однак кожний пункт має відповідати вимогам чинного законодавства або не суперечити такому.

Якщо інша сторона відмовляється від підписання складеного договору?

При укладанні договорів слід знаходити компроміс, проте, якщо вимоги іншої сторони є недопустимим, то краще відмовитись.

Потрібна термінова допомога адвоката?