Публічний договір (Оферта) про надання послуг професійної правничої допомоги

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Адвокатського Бюро «Романа Сацика» (ЄДРПОУ 43438946, МФО 321842, IBAN UA963052990000026008040109256 в АТ КБ «Приватбанк», КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права) (далі — «Виконавець») укласти договір про надання послуг професійної правничої допомоги, представлених на сайті www.satsyk.com.ua.

Даний договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному замовнику перед іншим.

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг професійної правничої допомоги (далі — «Послуги»).

Якщо Ви цілком та безумовно погоджуєтесь із умовами нижчевикладеної публічної оферти у повному обсязі, Ви можете зробити замовлення через електронне повідомлення в ЧАТ, через контактну форму на сайті Виконавця, або через електронну пошту Виконавця [email protected] У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, Ви стаєте «Замовником Послуг», які зобов’язуєтеся оплатити, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати ці Послуги.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг професійної правничої допомоги (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга — об’єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті www.satsyk.com.ua, або замовлений шляхом постановки питання в ЧАТ, на електронну пошту [email protected], або телефоном +38 (063) 393-82-90.

1.3. Замовник — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо послуги, що представлена на сайті www.satsyk.com.ua для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2.2. Моментом укладення Договору (акцепт оферти Замовником) вважається оплата Замовником виставленої форми для оплати.

2.3. Місцем укладення Договору є м. Бориспіль, Київська область, Україна.

2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договором.

2.5. У подальшому Сторони можуть укласти індивідуальний договір про надання правової (правничої) допомоги, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У такому разі положення цього Договору зберігатимуть чинність у тій частині, що не врегульована індивідуальним договором.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послугу, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послугу за умовами цього Договору.

3.2. Послуги надаються Виконавцем через уповноважених працівників онлайн.

3.3. Найменування та обсяг обраної Замовником Послуги обираються Замовником відповідно до інформації, вказаної у відповідному розділі на сайті www.satsyk.com.ua або у процесі комунікації з представником Виконавця.

3.4. Обсяг замовлення Замовника визначається обсягом поставлених питань до моменту виставлення рахунку Виконавцем. Після цього моменту усі наступні питання Виконавець вправі розцінити як додаткові. Виконання такого додаткового завдання вважатиметься новим замовленням та воно може бути здійснено за новою процедурою замовлення в порядку, визначеному цим Договором.

4. Порядок укладення Договору

4.1. Оформлення замовлення Послуги здійснюється Замовником самостійно через:

4.2. При оформленні замовлення Замовник надає наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Виконавцю для надання Послуги:

4.3. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуги Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.5. Будь-яка зі Сторін Договору має право запросити додаткову інформацію в іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання неякісної або неповної послуги Замовнику.

4.6. Надаючи персональну інформацію оператору Виконавця або в реєстраційну форму на сайті www.satsyk.com.ua, а також здійснюючи оплату Послуг, Замовник здійснює акцепт оферти, чим підтверджує наступне:

5. Вартість Послуги та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг визначаються Виконавцем самостійно. Вона може бути вказана на сайті www.satsyk.com.ua або визначена у процесі комунікації після попереднього опрацювання обсягу обсягу послуги що замовляється.

5.2. Ціни визначаються в гривні. Можливе встановлення ціни у іноземній валюті, але оплатою в гривні за курсом НБУ на день оплати.

5.3. Виконавець є платником податку і внесків згідно з чинним законодавством України.

5.4. До вартості Послуг, зазначеної на сайті, не входять наступні витрати:

Такі витрати сплачуються Замовником самостійно, відповідно до рахунків, виставлених підприємствами, установами, організаціями, що надають відповідний вид послуг.

5.5. Вартість загального обсягу Послуг може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому вартість окремої одиниці Послуги, яка вже оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

5.6. Оплата Послуг проводиться у формі 100% авансу після погодження усіх істотних умов. Оплачуючи замовлення, Замовник погоджується з умовою, що він не ставить під сумнів професійну кваліфікацію спеціалістів Виконавця, у зв’язку з чим кошти, внесені як передоплата не підлягають поверненню з підстав незадоволення результатом наданої Виконавцем консультації. У разі незгоди з якістю наданих послуг, Замовник вправі вимагати перегляду отриманої відповіді іншим спеціалістом Виконавця. Після перегляду, отримана повторна відповідь вважатиметься остаточною.

5.7. Оплата Послуг може здійснюватися як у готівковій формі, так і шляхом безготівкового переказу коштів Замовником на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі 11 цього Договору на підставі виставлення рахунку-фактури або за допомогою платіжних систем LiqPay/Wayforpay, відповідно до її правил та політик.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.2. Виконавець має право:

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язується:

7.2. Замовник має право:

8. Відповідальність

8.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.2. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо воно сталося не з її вини.  Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів держаної влади (у т.ч. числі місцевих та інші форс-мажорні обставини подібного роду.

9. Термін дії договору

9.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

9.2. Термін дії договору необмежений.

9.3. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

9.4. Надання юридичної консультації здійснюється в чаті або телефоном. Термін надання консультації — не пізніше 18-тої години наступного дня за днем оплати.

10. Інші умови

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України.

10.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, регламентуються цим Договором, нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.4. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 6.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11. Юридична адреса та реквізити Виконавця — Адвокатське бюро «Романа Сацика»

ЄДРПОУ 43438946

Адреса місцезнаходження: 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Мічуріна, 2-А, кв. 102

Телефон: +38 (063) 393-82-90

Сайт: www.satsyk.com.ua

E-mail: [email protected]

АТ КБ «ПриватБанк»

UA 96 305 299 000 002 600 804 010 925 6

МФО 321842

Потрібна термінова допомога адвоката?