Трудові спори

Трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець — фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудовим договором можуть встановлюватися умови щодо виконання робіт, які вимагають професійної та/або часткової професійної кваліфікації, а також умови щодо виконання робіт, які не потребують наявності у особи професійної або часткової професійної кваліфікації.

Зміст

Згорнути Розгорнути
 1. Робочий час
 2. Оплата праці
 3. Оплата праці при звільненні
 4. Попередження про зміну істотних умов праці
 5. Найчастіші трудові спори
 6. Строки звернення для захисту трудових прав
 7. Судовий збір
 8. Наша судова практика
 9. Питання/відповіді по темі (FAQ)

Трудовий договір може бути:

 1. безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 2. на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 3. таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Робочий час

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.

Законодавство допускає скорочення тривалості щотижневого безперервного відпочинку до 24 годин та скасовує офіційні дні відпочинку у вигляді святкових і неробочих днів. Натомість на об’єктах критичної інфраструктури дозволено збільшення нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень, а скороченої — до 40 годин на тиждень із пропорційним збільшенням заробітної плати.

Оплата праці

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Оплата праці при звільненні

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати.

У разі спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні, роботодавець у будь-якому разі повинен у визначений цією статтею строк виплатити не оспорювану ним суму.

У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за 6 місяців.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум роботодавець повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування у разі, якщо спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору, але не більш як за період, встановлений частиною першою цієї статті.

Попередження про зміну істотних умов праці

У період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Найчастіші трудові спори

Найбільша кількість трудових спорів виникають щодо:

Строки звернення для захисту трудових прав

Працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору до суду в 3-місячний строк із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, або з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому під час звільнення.

Оскарження наказу (розпорядження) про звільнення здійснюють у місячний строк із дня отримання працівником такого наказу.

Прохати про поновлення пропущеного строку на звернення до суду працівник може лише протягом року з дня отримання копії наказу (розпорядження) про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові під час звільнення.

Судовий збір

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі, зокрема, у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

Наша судова практика

Питання/відповіді по темі (FAQ)

Чи зберігається заробітна плата, якщо особу мобілізували?

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року N 2352-IX. Тобто зміни, зокрема, у частині третій статті 119 КЗпП України, де слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» замінено словами «зберігаються місце роботи і посада» судом сприймаються як такі, що звільняють роботодавця від обов’язку виплачувати мобілізованим працівникам середній заробіток. Отже, роботодавець зберігає робоче місце, але не заробіток.

Чи можуть звільнити за прогул?

Прогул є порушенням трудової дисципліни, за що ст. 147 КЗпП передбачено притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, у т. ч. накладення такого виду дисциплінарного стягнення, як звільнення, і повинно здійснюватися з додержанням правил, встановлених для застосування дисциплінарних стягнень.

Який день рахується днем звільнення?

В загальному випадку день звільнення — останній день роботи. Проте, як виняток із цього правила, днем звільнення може бути:

 • останній день відпустки — якщо працівник подав роботодавцю заяву про надання невикористаних днів відпустки з наступним звільненням (ч. 1 ст. 3 Закону про відпустки);
 • день видачі трудової книжки — у разі несвоєчасної видачі трудової книжки працівнику, який звільняється, з вини роботодавця. У такій ситуації роботодавець видає наказ про розірвання трудового договору з новою датою звільнення, а колишній наказ визнається недійсним. Відповідні зміни вносять до трудової книжки працівника. При цьому працівнику виплачують середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Чи можна стягнути середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні?

Так, стягнення з роботодавця (власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації) середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, за весь час затримки по день фактичного розрахунку) за своєю правовою природою є спеціальним видом відповідальності роботодавця, який нараховується у розмірі середнього заробітку і спрямований на захист прав звільнених працівників щодо отримання ними в передбачений законом строк винагороди за виконану роботу (усіх виплат, на отримання яких працівники мають право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій).

Чи можна стягувати середній заробіток за час вимушеного прогулу?

Так, спір щодо стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, який виник у зв’язку з незаконним звільненням працівника, який був позбавлений можливості виконувати роботу не зі своєї вини, є трудовим спором, пов’язаним з недотриманням законодавства про працю та про оплату праці.

Потрібна термінова допомога адвоката?